Konferensiýalar

Işjeň hyzmatdaşlygyň aýdyň ýörelgeleri

28.04.2017ý. Türkmenistanyň  Gurluşyk we binägärlik ministrligiň Zenanlar guramasynyň gurnamagynda geçirilen ýygnaga gatnaşyldy. Institutyň “Gurluşyk materiallarynyň häsiýetleriniň barlagy” barlaghanasynyň müdiri Aýjahan Saparowa “Işjeň hyzmatdaşlygyň aýdyň ýörelgeleri” atly mowzuk bilen Türkmenistan we Altyn Asyp teleýaýlymynda çykyş etdi.