Orazow Toýmyrat Orazowiç

Orazow Toýmyrat Orazowiç  Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň Gurluşyk materiallaryň hasiýetleriniň barlagy barlaghanasynyň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji.

Ol 2006-njy ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen  döwlet uniwetrsitetiniň himik, mugallym hünäri boýunça tamamlady. Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutyna 2000-nji ýyldan işe başlaýar.

2007-2013-nji ýyllar aralykda birnäçe edaralarda dürli wezipelerde işledi.

2013-2017-nji ýyllar aralykda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň “Gidroizolýasiýa we posa garşy gorag” barlaghanasynda inžener wezipesinde işledi.

2017-nji ýylyň noýabryndan  “Gurluşyk materiallaryň hasiýetleriniň barlagy” barlaghanasynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.

Orazow Toýmyrat akkreditirlenen barlaghananyň oblastynda göz öňünde tutulan synaglarynyň ýerine ýetirilişiniň hiline gözegçilik edýär. Daşary ýurtlardan getirilýän (sement – Türkiýe, Eýran döwl., beton üçin goşundylary, demir magdany we beýl.) gurluşyk materiallaryna netijenamalary berýär. Onuň ýolbaşçylygynda gurluşyk materiallarynyň himiki-mineralogiki barlaglary, şeýle hem teýgum suwunyň, beton we erginler üçin suwuň himiki seljermeleri amala aşyrylýar.