Konferensiýalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 2-sine çykaran PB-1182 belgili Buýrugy we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarynyň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 9-na çykaran 2/49632 belgili haty bilen

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 2-sine çykaran PB-1182 belgili Buýrugy we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarynyň 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 9-na çykaran 2/49632 belgili haty bilen tassyklanan ylmyň ugurlary boýunça aspirantura kabul etmegiň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almagyň möçberlerini ýerine ýetirmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň 2020-nji ýylyň 3-nji fewralyndaky 14 belgili buýrugyny ýerine ýetirmek maksady bilen, aspirantura  kabul edilýän aspirantyň resminamalary seljerildi. 

Gurluşyk gurnawlary, jaýlar we desgalar” hünäri we daşary ýurt (iňlis) dilinden giriş synaglaryny tabşyrdy. Geçirilen synagyň netijeleriniň esasynda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň aspirantura bölüminiň 05.23.01 “Gurluşyk gurnawlary, jaýlar we desgalar” hünäri boýunça Geňlik Aşyrgulyýewna Bekowany 2020-nji ýylyň 1-nji aprelinden aspirantura kabul edildi.