Ylmy-tehniki hyzmatlaryny gecirmek boyunça sernama baglaşmak üçin haty

                                                                                                 Türkmenistanyň Gurlusyk we

                                                                                                   binagärlik ministrliginiň

                                                                                       Seýsmiki yagdaya durnukly gurluşyk

                                                                                            ylmy-barlag institutynyň direktory

                                                                                                        M.E.Möwlamowe

 

 

 

                                       Hormatly Möwlamberdi Eýeberdiýewiç

 

 

           Guramanyň  ady  (HK,HJ,kompaniýa)   . . . . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . . .   desga,

Boýunça  ylmy-tehniki  hyzmatlaryny  bermek  boýunça  şertnama  baglaşmagyňyzy

Sizden haýyş edýär.

 

                               

Goşundy:

1. Rekwizitler, Türkmenistanyň Prezidentiň (Häkimligiň) Karary, Baş meýilnama, Iş grafigi, Türkmenistanyň   Edara görnüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme, Şertnama (Buýrujy/potratçy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Direktor (başlyk)                                        ________________