Konferensiýalar we seminarlar

Türkministanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag instututy Aşyrowa Laçyn Çarygeldiýewna- «Topraklaryň barlagynyň inžener-geologiýa usullary » barlaghanasynyň müdüri

Türkministanyň  Gurluşyk   we binagärlik   ministrliginiň  Seýsmiki  ýagdaýa  durnukly  gurluşyk  ylmy-barlag  instututy

Aşyrowa Laçyn Çarygeldiýewna-  «Topraklaryň  barlagynyň  inžener-geologiýa  usullary » barlaghanasynyň  müdüri

Türkmenistanyň Döwlet seýsmologiýa seljeriş gullugy we kadalaşdyryjy resminamalar hakyndaky Kanuny   barada

2016-njy ýylyň 27-30-njy sentýabrynda Ýewropanyň Нowpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça guramasy (ÝHHG) tarapyndan gurnalan «Tebigy heläkçilikleriň ýaramaz täsirini peseltmek üçin çäreleriň dolandyrylyşy»

 2016-njy ýylyň 27-30-njy sentýabrynda Ýewropanyň Нowpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça guramasy (ÝHHG) tarapyndan gurnalan «Tebigy heläkçilikleriň ýaramaz täsirini peseltmek üçin çäreleriň dolandyrylyşy» atly seminara Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň işgäri – «Inženerlik seýsmologiýasy» barlaghanasynyň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji – L.A.Agaýewa gatnaşdy.

Gurluşyk senagaty boýunça Halkara sergisi öz işini tamamlady

Aşgabat, 29-njy awgust (TDH). Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Türkmengurluşyk-2016” halkara sergisi hem-de “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi” atly maslahat öz işini tamamlady.

ÜZNÜKSIZ SÜÝÜMLERI ÖNDÜRMEK ÜÇIN TÜRKMENISTANYŇ BAZALT MADDASYNYŇ BARLAGY

          Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyk işleri hil boýunça täze tapgyra geçmek bilen, ösüşleri gazanýar. Türkmenistan döwletimiz gün-günden gözelleşýär we gülleýär, täze ymaratlardyr toplumlar gurulýar. Paýtagtymyz Aşgabat    şäherinde,    ýurdumyzyň   welaýat   we   etrap   merkezlerinde,   şäherlerinde,şäherçelerde dürli maksatly jaýlar, desgalar, toplumlar yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýär.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynda 2016-njy ýylyň 25-nji awgust aýynda geçirilen ylmy-tehniki seminarynyň hasabaty

Seýmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynda 2016-njy ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň seýsmika durnukly gurluşygyň ugrunda  ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar  halkara ylmy  taslamasynyň çäklerindäki ylmy seminaryň maksatnamasynyň esasynda, ylmy-tehniki  seminary geçirildi.

Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag insituty 2016-nji ýylyň 1-nji iýun aýyndan

Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag insituty 2016-nji ýylyň 1-nji iýun aýyndan başlap hil boýunça menejment okuw ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak boýunça ISO 9001:2015 Halkara standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän hünär okuwyna başlady. Halkara sertifikasiýasyny almak boýunça işgärler üçin türgenleşik işleri geçirildi. Institutyň işgärleri Halkara standartlaryň taslamasynyň talaplaryna laýyklykda resminamalaryň taýýarlaýyş düzgünnamasy bilen tanyşdylar.

“Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşiginiň 3-nji binagärlik –gurluşyk bölüminiň taslamanyň baş inženeri Jumahanow Serdar Agameredowiç

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

“Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşiginiň  3-nji binagärlik –gurluşyk bölüminiň taslamanyň baş inženeri

Jumahanow Serdar Agameredowiç

Binalaryň ýüz tarapyna keramogranit plitalary berkitmek boýunça

G O L L A N M A»

atly kadalaşdyryjy resminama boýunça çykyş.

“Gurluşygyň hiline gözegçilik, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk müdirliginiň” Hil gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Hommadow Umyt Orazgeldiýewiç

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ

“Gurluşygyň hiline gözegçilik, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk müdirliginiň” Hil gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni

Hommadow Umyt Orazgeldiýewiç

“Binalarda, desgalarda we gurluşyk meýdançalarda   tehniki howpsyzlyk we zähmeti goramak çäreleriň geçirilişi ”

“Usulyýet, nyrh emeler getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň” Gurluşyk maşynlaryn, mehanizmleri, enjamlary we awtomobil ulaglaryny ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygy Annamammedow Arslan Maksatmyradow

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ

“Usulyýet, nyrh emeler getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň” Gurluşyk maşynlaryn, mehanizmleri, enjamlary we awtomobil ulaglaryny ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygy Annamammedow Arslan Maksatmyradow

“Binalaryň we desgalaryň gurluşygynda hem-de düýpli abatlaýyş işleri  üçin awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaklygyň çenlik bahalarynyň ýygyndylaryny işläp taýýarlamaklygyň

Usuly Görkezmeleri”   GUR 4.04(1) -16

 

Türkmenistanda seýsmiki howpa baha bermek, ýertitremeleri çaklamak, gaýragoýulmasyz öňüni alyş çärelerini guramak boýunça ylmy maslahat

Jogapkär ýerine ýetirijiler:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy (Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty);

Türknienistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi (Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag instituty)

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi;

     

Pages