Konferensiýalar we seminarlar

Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag insituty 2016-nji ýylyň 1-nji iýun aýyndan

Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag insituty 2016-nji ýylyň 1-nji iýun aýyndan başlap hil boýunça menejment okuw ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak boýunça ISO 9001:2015 Halkara standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän hünär okuwyna başlady. Halkara sertifikasiýasyny almak boýunça işgärler üçin türgenleşik işleri geçirildi. Institutyň işgärleri Halkara standartlaryň taslamasynyň talaplaryna laýyklykda resminamalaryň taýýarlaýyş düzgünnamasy bilen tanyşdylar.

“Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşiginiň 3-nji binagärlik –gurluşyk bölüminiň taslamanyň baş inženeri Jumahanow Serdar Agameredowiç

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

“Türkmendöwlettaslama” döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşiginiň  3-nji binagärlik –gurluşyk bölüminiň taslamanyň baş inženeri

Jumahanow Serdar Agameredowiç

Binalaryň ýüz tarapyna keramogranit plitalary berkitmek boýunça

G O L L A N M A»

atly kadalaşdyryjy resminama boýunça çykyş.

“Gurluşygyň hiline gözegçilik, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk müdirliginiň” Hil gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Hommadow Umyt Orazgeldiýewiç

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ

“Gurluşygyň hiline gözegçilik, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk müdirliginiň” Hil gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni

Hommadow Umyt Orazgeldiýewiç

“Binalarda, desgalarda we gurluşyk meýdançalarda   tehniki howpsyzlyk we zähmeti goramak çäreleriň geçirilişi ”

“Usulyýet, nyrh emeler getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň” Gurluşyk maşynlaryn, mehanizmleri, enjamlary we awtomobil ulaglaryny ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygy Annamammedow Arslan Maksatmyradow

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ

“Usulyýet, nyrh emeler getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň” Gurluşyk maşynlaryn, mehanizmleri, enjamlary we awtomobil ulaglaryny ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygy Annamammedow Arslan Maksatmyradow

“Binalaryň we desgalaryň gurluşygynda hem-de düýpli abatlaýyş işleri  üçin awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaklygyň çenlik bahalarynyň ýygyndylaryny işläp taýýarlamaklygyň

Usuly Görkezmeleri”   GUR 4.04(1) -16

 

Türkmenistanda seýsmiki howpa baha bermek, ýertitremeleri çaklamak, gaýragoýulmasyz öňüni alyş çärelerini guramak boýunça ylmy maslahat

Jogapkär ýerine ýetirijiler:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy (Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty);

Türknienistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi (Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag instituty)

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi;

     

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň IŞ MEÝILNAMASY

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň IŞ MEÝILNAMASY

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryndaky täzelikler we üýtgeşmeler” atly okuw maslahaty geçirildi.

2016-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Gadamy batly bedew” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyşy hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryndaky täzelikler we üýtgeşmeler” atly okuw maslahaty geçirildi.

Pages