Konferensiýalar we seminarlar

“Gurluşygyň hiline gözegçilik, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk müdirliginiň” Hil gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Hommadow Umyt Orazgeldiýewiç

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ

“Gurluşygyň hiline gözegçilik, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk müdirliginiň” Hil gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni

Hommadow Umyt Orazgeldiýewiç

“Binalarda, desgalarda we gurluşyk meýdançalarda   tehniki howpsyzlyk we zähmeti goramak çäreleriň geçirilişi ”

“Usulyýet, nyrh emeler getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň” Gurluşyk maşynlaryn, mehanizmleri, enjamlary we awtomobil ulaglaryny ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygy Annamammedow Arslan Maksatmyradow

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ

“Usulyýet, nyrh emeler getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň” Gurluşyk maşynlaryn, mehanizmleri, enjamlary we awtomobil ulaglaryny ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygy Annamammedow Arslan Maksatmyradow

“Binalaryň we desgalaryň gurluşygynda hem-de düýpli abatlaýyş işleri  üçin awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaklygyň çenlik bahalarynyň ýygyndylaryny işläp taýýarlamaklygyň

Usuly Görkezmeleri”   GUR 4.04(1) -16

 

Türkmenistanda seýsmiki howpa baha bermek, ýertitremeleri çaklamak, gaýragoýulmasyz öňüni alyş çärelerini guramak boýunça ylmy maslahat

Jogapkär ýerine ýetirijiler:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy (Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty);

Türknienistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi (Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag instituty)

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi;

     

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň IŞ MEÝILNAMASY

«Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary» atly ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň IŞ MEÝILNAMASY

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryndaky täzelikler we üýtgeşmeler” atly okuw maslahaty geçirildi.

2016-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Gadamy batly bedew” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyşy hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryndaky täzelikler we üýtgeşmeler” atly okuw maslahaty geçirildi.

Pages