Sergiler

Aşgabat şäher häkimligi Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 25-26-njy maýynda “AK ŞÄHERIM AŞGABAT”

Aşgabat şäher häkimligi Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 25-26-njy maýynda “AK ŞÄHERIM AŞGABAT” atly XVIII köpugurly halkara sergisine we maslahatyna Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň işgärleri hem gatnaşdylar.

2017-njy ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginde “ Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Gurluşyk we binagärlik pudagynyň ylmy gadamlary” atly okuw maslahaty geçirildi

 Okuw maslahatyna Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy. Maslahaty Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrniň orunbasary Ç.Ahmedow açyp, ýurdumyzyň gurluşyk pudagynda ýetilýän belent sepgitler we gazanylýan  üstünlikler, paýtagtymyz Aşgabadyň durmuş-senagat hem-de ulag infrastrukturaly şäher hökmünde bütin dünýäde tanalýandygyny, soňky birnäçe ýylyň dowamynda welaýatlarymyzda gurluşyk işleriniň güýçli depginler bilen dowam etdýändigini beýan etdi.

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy 2016-njy ýylyň 16-18-nji iýuny aralygynda Türkiýe respublikasynyň Gurluşyk materiallary senagatyna bagyşlanan sergisine

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy 2016-njy ýylyň 16-18-nji iýuny aralygynda Türkiýe respublikasynyň Gurluşyk materiallary senagatyna bagyşlanan sergisine  Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň işgärleri hem gatnaşdylar.