Barlaghanalar

ПО ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ В НАУКЕ

Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Министерству строительства и архитектуры заключить с ИП «Кämil ymarat» контракт на проектирование и возведение в столице административного здания НИИ сейсмостойкого строительства Министерства строительства и архитектуры Туркменистана с внешними подводящими инженерными коммуникациями по электро-газо-водоснабжению и канализации, с благоустройством прилегающей территории. Документом предписано начать строительные работы в начале 2020 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2021 года.

ESASY ÖLÇÜT – YGTYBARLYLYK WE HIL

         Taryhy öwrenmek, bulardan başga-da, ol ýa-da beýleki hadysalaryň hakyky manysyna düşünmeklige ýardam berýänligi bilen hem peýdaly. Bu Beýik Ýüpek ýolunyň we döwlet baştutanynyň uly tagallasynyň netijesinde onuň bu günki dikeldilişiniň mysalynda aýdyň görnüp dur. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby türkmen halkynyň taryhy ýoluna, onuň ykdysady, ylmy we medeni ösüşe goşandyna obýektiw baha bermäge mümkinçilik berýär.

SEÝSMIKI HOWPA BAHA BERMEK BOÝUNÇA HALKARA TASLAMA

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň

“Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” atly žurnalynyň 4-nji sanynda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri L.Agaýewanyň, L.Aşyrowanyň we I.Toplyýewiň ylmy makalasy çap edildi.

 

SEÝSMIKI HOWPA BAHA BERMEK BOÝUNÇA HALKARA TASLAMA

 

Şertnama baglaşmak üçin gerek bolan resminamalar

1.Ylmy-tehniki hyzmatlaryny geçirmek maksady bilen Şertnama baglaşmak üçin gerek bolan resminamalar.

-Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň nusgasy.

-Häkimligiň Kararynyň nusgasy. 

-Döwlet namanyň nusgasy.

-Baş meýilnamanyň nusgasy.

-Türkmenistanyň Edara görnüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme (EGRPO).

-Rekwizitler.

-Maýa goýum Şertnamasynyň nusgasy.

-Iş grafigi.

-Şertnama (Buýrujy/Potratçy)

 

 -Telekeçi üçin:

Ylmy-tehniki hyzmatlaryny gecirmek boyunça sernama baglaşmak üçin haty

                                                                                                 Türkmenistanyň Gurlusyk we

                                                                                                   binagärlik ministrliginiň

                                                                                       Seýsmiki yagdaya durnukly gurluşyk

                                                                                            ylmy-barlag institutynyň direktory

“Binalaryň we desgalaryň düýpleri” atly TGK 2.02.01-16 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary.

“Binalaryň we desgalaryň düýpleri” atly TGK 2.02.01-16 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda çykaran MB-02 buýrugy bilen tassyklanylan. Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda 952 san bilen döwlet tarapyndan bellige alnandygyny göz öňünde tutmak bilen, binalarda we desgalarda taslama we gurluşyk işleri ýerine ýetirlende peýdalanyp boljakdygyny habar berýäris.

İnstitutyň gurluşy

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk YBI-y seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşygyň, gurluşyk materiallarynyň we inžener seýsmologiýasynyň ugrundaky düýpli we amaly barlaglary ýerine ýetirýän ýöriteleşdirilen ylmy-barlag edarasydyr.